Všeobecné obchodné a dodacie podmienky

Článok I. Všeobecné ustanovenia

 1. Všeobecné obchodné a dodacie podmienky /ďalej VODP/ upravujú vzťah kupujúceho a predávajúceho v súlade s platným právom. Právne vzťahy sa riadia Obchodným zákonníkom, Občianskym zákonníkom, ako aj ostatnými právnymi predpismi v SR.
 2. Zmeny a dodatky týchto VODP vyžadujú písomnú dohodu oboch zmluvných strán.
 3. Ponuka, ktorá spĺňa náležitosti návrhu kúpnej zmluvy, je pre predávajúceho záväzná najdlhšie 15 dní od dátumu odoslania kupujúcemu.
 4. Pokiaľ kupujúci nesplní niektorý zo svojich záväzkov, môže dodávajúci od zmluvy odstúpiť.

Článok II. Cena

 1. Dohoda o cene tovaru je základná podmienka a bez jej dojednania je akákoľvek dohoda a prípadne uzatvorená kúpna zmluva neplatná.
 2. Ak sa po uzavretí dohody o predaji, prípadne kúpnej zmluvy zmenia ceny hlavných výrobných nákladov výrobkov v porovnaní s nákladmi, z ktorých predávajúci vychádzal pri dojednaní kúpnej ceny výrobku v čase uzavretia tejto zmluvy, kupujúci na návrh predávajúceho odsúhlasí úpravu kúpnej ceny výrobku zodpovedajúcu zvýšeniu hlavných výrobných nákladov.
  Za hlavné výrobné náklady sa považujú :
  a/ náklady na elektrickú energiu
  b/ náklady na palivo
  c/ prepravné náklady na cestnú a železničnú prepravu
  d/ ostatné náklady dodávateľov a výrobcov
 1. Predávajúci oznámi kupujúcemu novú cenu písomne, bez zbytočného odkladu. Ak kupujúci nesúhlasí so zvýšením ceny, môže od kúpnej zmluvy v rozsahu ešte nesplnených dodávok písomne odstúpiť.

Článok III. Dodávky

 1. Pokiaľ by došlo k nedodržaniu dodacej lehoty z dôvodov, za ktoré nesie zodpovednosť predávajúci, dohodne kupujúci s predávajúcim náhradnú lehotu telefonicky alebo písomne.
 2. Pokiaľ je v KZ dohodnutá platba vopred, je predávajúci oprávnený dodaciu lehotu meniť v závislosti na splnení tejto platobnej podmienky kupujúcim.
 3. Dodacia lehota začína plynúť dňom uhradenia zálohovej faktúry zo strany kupujúceho za objednaný tovar. Dodanie tovaru sa podľa dohody môže uskutočniť :
  a/ jeho dodaním prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho
  b/ odberom tovaru kupujúcim na základe predloženej plnej moci kupujúceho vlastným dopravným prostriedkom
  c/ dopravným prostriedkom predávajúceho alebo špeditéra.
 1. Predávajúci nezodpovedá za nesplnenie príp. oneskorené splnenie svojho záväzku, ak k nemu došlo z dôvodov zo strany kupujúceho.

Článok IV. Platobné podmienky

 1. Predávajúcemu vzniká povinnosť vystaviť daňový doklad – faktúru dodaním tovaru na mieste plnenia, najneskôr však do 3 dní odo dňa dodávky.
 2. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom jej vystavenia predávajúcim. Kupujúci je povinný peňažný záväzok plniť podľa § 339 odst. 2 Obchodného zákonníka.
 3. Pokiaľ je kupujúci v omeškaní s platením, má predávajúci právo zadržať doposiaľ nesplnené dodávky zo zmlúv s kupujúcim.
 4. Ak je kupujúci v omeškaní s platením viac ako 30 dní, má právo predávajúci od zmluvy odstúpiť a kupujúci nemá právo na náhradu škody.
 5. Právo odstúpiť od zmluvy v nesplnenej časti zmluvy, má predávajúci aj v prípade, keď na majetok kupujúceho bol vyhlásený konkurz, príp. keď tento vstúpil do likvidácie.
 6. Ak je kupujúci v omeškaní s platením faktúr, je predávajúci oprávnený vyúčtovať a kupujúci zaplatiť úrok z omeškania podľa § 369 Obchodného zákonníka.
  Kupujúci nie je oprávnený započítať si oproti kúpnej cene akékoľvek vzájomné pohľadávky bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho alebo na základe týchto pohľadávok zadržať zaplatenie kúpnej ceny.

Článok V. Reklamácie

 1. Oznámenie vád / reklamácia / musí obsahovať dostatočné označenie dodávky tovaru, popis a rozsah zistenej vady tovaru. K reklamácii vady tovaru je kupujúci povinný priložiť dôkazný prostriedok, ktorý umožní overiť opodstatnenosť uplatnenej reklamácie, ako napr. komerčnú zápisnicu spísanú dopravcom, posudok neutrálneho kontrolného orgánu, analýzu vzorky vadného tovaru a pod. Pri zistení vád väčšieho rozsahu nesmie kupujúci s vadnou dodávkou disponovať bez súhlasu predávajúceho a obhliadka poškodeného tovaru musí byť vykonaná komisionálne za účasti pracovníkov zúčastnených strán (výrobca, predávajúci, kupujúci).
 2. Reklamácia musí byť podaná ihneď po zistení vady najneskôr do 5 dní od dátumu splnenia dodávky písomnou formou. Po tomto termíne zaniká právo na vyrovnanie reklamovaného tovaru. U skrytých vád je táto lehota 3 mesiace od dátumu dodávky tovaru.
 3. Predávajúci môže na reklamovaný tovar poskytnúť primeranú zľavu.
 4. Nárok kupujúceho na zľavu z ceny ( krátenie platby ) nesmie byť uplatnený formou neuhradenia časti faktúry, alebo celej faktúry.
 5. Vady zistené v záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov od dátumu výroby tovaru je kupujúci povinný reklamovať ihneď po ich zistení, najneskôr však do konca záručnej doby.
 6. Predávajúci nezodpovedá za škody, ktoré vznikli z dôvodu nesprávneho použitia tovaru resp. jeho použitia na nesprávny účel.
 7. Bez súhlasu predávajúceho nesmie kupujúci disponovať s reklamovaným tovarom takým spôsobom, ktorý by sťažil, príp. znemožnil preskúmanie opodstatnenosti uplatnenej reklamácie.

Článok VII. Vyššia moc

 1. Zmluvné strany sa oslobodzujú od zodpovednosti za čiastkové alebo úplné nesplnenie svojich zmluvných povinností, ak k tomuto došlo z dôvodu okolností vyššej moci.
 2. Za vyššiu moc sa považujú okolnosti, ktoré vznikli po uzavretí zmluvy v dôsledku nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí mimoriadnej povahy (napr.: vírusové alebo bakteriálne ochorenie šíriace sa v nepredvídateľnom rozsahu a podobe v rámci celej spoločnosti alebo daného regiónu, vojnový konflikt, povodne a iné prírodné katastrofy, … a pod.)
 3. Účinky vylučujúce zodpovednosť zmluvnej strany sú obmedzené len na dobu, po ktorú trvá okolnosť vyššej moci.

Článok VIII. Ďalšie a záverečné ustanovenia

 1. Nároky na náhradu škody, pokiaľ nie sú uvedené v týchto VODP, nech sú akéhokoľvek druhu, sú vylúčené.
 2. V prípade zmeny v registrácii kupujúceho, je kupujúci povinný neodkladne neodkladne informovať druhú stranu o vykonanej zmene.
 3. Žiadna zo strán nie je oprávnená prevádzať svoje práva a povinnosti zo zmluvy na tretie osoby bez súhlasu druhej zmluvnej strany.
 4. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť vo veci zmluvy, resp. obchodného styku a rešpektovať obchodné tajomstvo týkajúce sa ich obchodných spoločností.
 5. Zástupcovia zúčastnených strán prehlasujú, že sa s obsahom VODP oboznámili a na znak súhlasu potvrdzujú ich platnosť svojim podpisom.